Seniors Hope to Make an Impact in the Future

Alex Martuszewski

By Alex Martuszewski, Reporter